Disclaimer

Door het bezoeken van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van onderstaande bepalingen, deze te begrijpen en deze te hebben geaccepteerd. Living and Life is niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan of kan ontstaan door onvolkomenheden of onjuistheden in de informatie op deze website of in het functioneren hiervan.

Informatie op onze websites

Living and Life  doet zijn uiterste best om steeds correcte en actuele informatie te verschaffen op deze website en in haar activiteiten. Desondanks bestaat de kans dat bepaalde informatie op een bepaald moment niet meer compleet, actueel of accuraat is. Living and Life behoudt zich het recht voor de informatie op deze websites op elk moment aan te passen en hoeft hierover geen mededeling te doen. De op de websites verstrekte informatie is van algemene aard en dient niet te worden beschouwd als passend advies in een concreet geval. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op onze websites. In geval van een project of begeleidingstraject adviseren wij u daarom contact op te nemen met Living and Life. De informatie op onze websites, in de nieuwsbrieven en andere uitingen van Living and Life gaat uitsluitend uit van toepasselijkheid op algemene situatie. Living and Life behoudt het voorrecht om door te verwijzen naar andere professionals op basis van inschatting of voortschrijdend inzicht.

Functioneren websites

Living and Life stelt alles in het werk om de websites goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen vele factoren een rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Maar ook de persoonlijke browser- en/of internetinstellingen van de gebruiker. Als gevolg hiervan kan Living and Life niet garanderen dat de websites te allen tijde toegankelijk zijn, naar behoren functioneren en/of vrij zijn van virussen. Living and Life vraagt uw begrip hiervoor.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle uitingen van Living and Life zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De uitingen zijn alleen bestemd voor de bezoeker van de websites of de geadresseerde. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van Living and Life of van de geadresseerde.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden dienen slechts ter informatie van de gebruiker. Living and Life heeft geen controle over de inhoud van deze websites en het gebruik van dergelijke links is dan ook geheel voor eigen risico.

Wijzigen van deze disclaimer

Living and Life houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. Het is dan ook raadzaam om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen.

Kenmerken Living and Life

Living and Life is ingeschreven bij de KVK onder nummer 87010585. Het BTW nummer is NL004341439B80. Op onze facturen zijn BTW-vrijgesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy verklaring

In het kader van de nieuwe Europese Privacy Wet (AVG) hieronder de door ons gehanteerde privacyverklaring.

Living and Life is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming vind je hieronder alle onderdelen uit artikel 13 en 14 van deze wet.

Contactgegevens Living and Life
Dennis de Mik is te bereiken via post@livingandlife.nl en telefonisch op 06 4909 7504.
Dennis de Mik is de Functionaris Gegevensbescherming van Living and Life.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Living and Life verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Ook kan het voorkomen dat we je persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van een consultancy project.

Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
NAW-gegevens, contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers, geboortedatum, eventueel gespreksverslagen en in te vullen opdrachten in het kader van de coaching.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Living and Life verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen
· Het bieden van een begeleidingstraject
· Om diensten te kunnen leveren in het kader van de aan ons gegeven opdracht
· Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
· Het onderhouden van contact
· Het nakomen van wettelijke verplichtingen
· Ter facturering

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Living and Life bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
NAW, contactgegevens en de hierboven genoemde persoonsgegevens bewaren we 5 jaar. Deze bewaartermijn volgt uit artikel 7:412 BW: ‘een rechtsvordering tegen de opdrachtnemer tot afgifte van de stukken die hij ter zake van de opdracht onder zich heeft gekregen, verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop zijn bemoeiingen zijn geëindigd.’
Uitsluitend de NAW en contactgegevens bewaren we 10 jaar opdat contact mogelijk blijft meerdere jaren na een (afgerond) coaching traject.

Delen van persoonsgegevens met derden
In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals IT-leveranciers, accountants of andere derden die worden ingeschakeld bij het coaching traject. Deze derden mogen je persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Je persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. We zullen je gegevens nooit verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Beveiligen van gegevens
Living and Life neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met post@livingandlife.nl.

Cookies
Op de website van Living and Life worden alleen technische en functionele cookies gebruikt. Daarnaast uitsluitend analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en de online dienstverlening te verbeteren. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Living and Life en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou in een computerbestand hebben naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar post@livingandlife.nl. Ook andere vragen kun je zo stellen en we reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek.

Mocht je een klacht hebben over je gegevensverwerking, laat het ons dan weten. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door Living and Life worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Raadpleeg deze verklaring regelmatig om op de hoogte te blijven van deze wijzigingen.

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 14 juli 2022